papa kijkt met baby op schoot naar smartphone in de zetel

Privacybeleid

Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vormen samen een nieuw agentschap: Opgroeien. Juridisch bestaat het nieuwe agentschap uit twee agentschappen: Opgroeien (voorheen het agentschap Jongerenwelzijn) en Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin). De facto zullen deze agentschappen als één agentschap optreden. Opgroeien regie is juridisch de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door beide entiteiten.

Opgroeien regie respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Ga snel naar

  Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

  Opgroeien regie verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Opgroeien regie. Opgroeien regie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Data protection officer

  Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Opgroeien regie door te mailen naar dpo@opgroeien.be of een brief te richten aan Privacy Office Opgroeien regie op bovenvermeld adres. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

  Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

  We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

  Het is ook mogelijk dat een decreet of een besluit van de Vlaamse regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

  Welke gegevens verwerken we? 

  We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

  Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen en op wie de gegevens betrekking hebben (vb. kind, jongere, ouder, opvoedingsverantwoordelijke, betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige, , jeugdhulpverlener, organisator of medewerker van een erkende of vergunde voorziening …). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking vindt u in de toepasselijke regelgeving over de dienst die we verlenen. 

  Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens per dienst die wordt verleend

  Organisatie van de preventieve gezinsondersteuning

  In dit kader verwerken we gegevens over kinderen en hun gezinnen die gebruik maken van onze dienstverlening, en over medewerkers van voorzieningen actief binnen het domein van de preventieve gezinsondersteuning (vertrouwenscentra kindermishandeling, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, huizen van het kind en aanbodvormen binnen de huizen van het kind …) die door Opgroeien regie zijn erkend, vergund of gesubsidieerd. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, klachten, incidenten of ongevallen, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens, consumptiegewoonten, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking, maatregelen inzake jeugdhulp, rijksregisternummer. Indien dit relevant is voor de dienstverlening kunnen ook gegevens m.b.t. de etnische afkomst worden verwerkt.

  Regie van de kinderopvang

  Dit behelst o.m. het verlenen van erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht, het subsidiëren van opvangvoorzieningen, het toezicht op de correcte naleving van de regelgeving, de handhaving, de facturatie, invordering of terugvordering van niet- of onterecht betaalde subsidies, het informeren van ouders, het verwerken van gegevens voor beleidsdoeleinden, …. Daarvoor worden persoonsgegevens verwerkt van de ouders en de opgevangen kinderen, van de organisatoren en de medewerkers van opvangvoorzieningen en andere personen die in direct contact komen met de kinderen. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, klachten, incidenten of ongevallen, samenstelling van het gezin, gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking en het rijksregisternummer.

  Adoptie

  Inzake adoptie verwerken we persoonsgegevens van kandidaat-adoptanten en adoptiekinderen, van medewerkers van bij de adoptie betrokken diensten die door Kind en Gezin zijn erkend of vergund, en van de leden van het raadgevend comité voor adoptie. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, opleiding en vorming, beroep, filosofische of religieuze overtuiging, klachten, incidenten of ongevallen en het rijksregisternummer.

  Regie van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, samenstelling van het gezin, gegevens over de kinderopvang, gegevens over pleegzorg en adoptie, opleiding en vorming, beroep en betrekking, gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens

  Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

  We gebruiken verschillende manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

  We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen, mondeling of schriftelijk, per mail, in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen via jeugdhulpverleners die namens u een aanvraag indienen voor onze dienstverlening of via andere actoren zich tot ons richten vanuit onze opdracht in het kader van jeugdbescherming.

  Daarnaast vragen we gegevens op bij andere diensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal toelatingen gekregen om gegevens bij andere (overheids-)diensten op te vragen. Een overzicht van de gevallen waarin wij gemachtigd zijn om gegevens op te vragen bij andere diensten.

  Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

  We verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en om onze decretale opdrachten te kunnen uitoefenen binnen de volgende domeinen:

  • onze dienstverlening inzake preventieve gezinsondersteuning
  • onze dienstverlening inzake kinderopvang
  • onze dienstverlening inzake adoptie
  • onze dienstverlening inzake de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in:

  Als overheidsdienst verwerken wij uw persoonsgegevens in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven. In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens ook rechtstreeks op.

  Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken:

  • als u daarvoor expliciet toestemming verleent,
  • als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten hebt,
  • als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben.

  We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

  Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of de termijn die wettelijk is vastgelegd.

  Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

  Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

  Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.

  Ze mogen enkel worden doorgegeven indien hier een wettelijke of decretale grond voor bestaat en onder de daarin bepaalde voorwaarden.

  Voor bepaalde specifieke diensten doen wij beroep op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U kunt bij ons een overzicht aanvragen over de verwerkers waarop wij beroep doen. .

  Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben (overheids)diensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken of hierover een protocol met ons hebben gesloten. Een overzicht van de gevallen waarin andere (overheids)diensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen.

  Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

  We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Uitzondering hierop zijn de gegevens van adoptanten die een kind wensen te adopteren in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval dienen we, conform de toepasselijke adoptiewetgeving, het dossier betreffende de kandidaat-adoptanten te bezorgen aan de bevoegd autoriteiten in het land van herkomst.

  Social Media

  Wij zijn actief op Social Media, namelijk op FacebookInstagramLinkedInTwitter en YouTube. Lees zeker hun privacybeleid om zeker te zijn hoe zij je gegevens verwerken. 

  Contacteer ons

  Indien je ons contacteert via Social Media kunnen we geen confidentialiteit garanderen betreffende jouw aanvraag. Vandaar dat we prefereren dat je ons contacteert met gerichte vragen via de Kind en Gezin-Lijn via e-mail of telefoon.

  Wat zijn uw rechten?

  Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

  U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met dpo@opgroeien.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

  U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn.

  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

  Wij vragen periodiek externe audits door gespecialiseerde firma’s en nemen passende maatregelen. Indien u bezorgdheden hieromtrent hebt, kan u contact opnemen met dpo@opgroeien.be.

  Algemene informatie

  We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

  Mijn Burgerprofiel

  Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen (vroeger agentschap Informatie Vlaanderen). Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Digitaal Vlaanderen neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de AVG, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. Lees zeker het privacybeleid van Mijn Burgerprofiel.

  Twijfels of vragen?

  Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).