Vaccineren

Veelgestelde vragen en antwoorden over vaccineren.

 • Als je kind eerder (bv. op de leeftijd van 15 maanden) gevaccineerd werd met het meningokokkenvaccin dat beschermt tegen type C (Neisvac-C), dan kan je het combinatievaccin dat beschermt tegen types A, C, W en Y (Nimenrix) niet meer gratis krijgen.

  Het kan nuttig zijn om je kind nog te laten inenten met het meningokokkenvaccin dat beschermt tegen types A,C,W,Y. Maak een afspraak bij je behandelend arts voor meer informatie, en om je indien nodig een voorschrift te bezorgen en het vaccin toe te dienen. De kostprijs van het combinatievaccin bedraagt 52,60 euro.

 • Neem contact op met de Kind en Gezin-Lijn om een oplossing te vinden. Soms kan er afgeweken worden van de voorziene termijn of wordt een afspraak in een ander consultatiebureau voorgesteld.

 • Neem contact op met de Kind en Gezin-Lijn via het contactformulier of op 078 150 100 om de afspraken in te plannen om deze vaccinaties in te halen.

 • De huidige vaccins zijn veel zuiverder dan vroeger. Per vaccin bevatten ze minder lichaamsvreemde stoffen. Alle huidig aanbevolen vaccins in Vlaanderen bevatten in totaal een 60-tal antigenen tegenover 3.000 in 1980. Antigenen zijn lichaamsvreemde stoffen die het immuunsysteem aanzetten om antistoffen aan te maken om die antigenen onschadelijk te maken. Een kind gebruikt op een vaccinatiemoment slechts 0,1% van de capaciteit van zijn afweersysteem.

  Ook het aantal prikjes is verminderd door het gebruik van combinatievaccins.

 • Uit onderzoek blijkt er geen enkel verband tussen vaccineren en een verhoogd risico voor wiegendood. De risicoleeftijd voor wiegendood valt samen met de leeftijd waarop de basisvaccinaties bij baby's toegediend worden. Maar ook hier werd nooit een oorzakelijk verband aangetoond.

 • In de media verschijnen soms publicaties waarin beweerd wordt dat vaccins bij kinderen oorzaak zijn van bepaalde aandoeningen. Zo dacht men in het Verenigd Koninkrijk dat er een verband was tussen het mazelen-bof-rodehond-vaccin en autisme of de ziekte van Crohn (chronische darmziekte). In Frankrijk meende men een verband te zien tussen het hepatitis B-vaccin en multiple sclerose.

  Telkens gaat het om ziekten waarvan de oorzaak (nog) niet gekend is. Op basis van veelvuldig wetenschappelijk onderzoek werd het ‘vermeende’ oorzakelijk verband tussen vaccineren en een dergelijke aandoening steeds van tafel geveegd. 

  Lees meer over vaccinaties en het belang ervan

 • De antistoffen tegen kinkhoest dalen en verdwijnen zelfs 5 tot 10  jaar na de laatste kinkhoestvaccinatie. Ook na het doormaken van een natuurlijke kinkhoestinfectie is een levenslange immuniteit tegen de ziekte niet gegarandeerd. Hierdoor ontstaat een groter wordende groep van adolescenten en volwassenen die onvoldoende of niet meer beschermd zijn. Zij maken de ziekte zelf door of geven ze door aan baby's die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Bij een kind is kinkhoest ernstig en zelfs dodelijk.

  Om die groep van kinderen te beschermen is het belangrijk dat alle volwassenen zich laten vaccineren.

  De Hoge Gezondheidsraad van België geeft over kinkhoestvaccinatie bij volwassenen de volgende aanbeveling: Voor alle volwassenen wordt de toediening van één dosis dTpa (gecombineerd vaccin tegen difterie, tetanus, kinkhoest voor volwassenen) aanbevolen, ongeacht de voorgeschiedenis van een (volledige of onvolledige) kinkhoestvaccinatie, en zeker diegenen die in contact komen met baby's volgens het principe van de ‘cocoonvaccinatie’ (bv. jonge of toekomstige ouders, grootouders en hun naaste familiecontacten alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten, materniteiten en opvangvoorzieningen van baby's en peuters).

  Cocoonvaccinatie is het vaccineren van de personen in de nabije contactomgeving van baby's.

  Daarnaast beveelt de Hoge Gezondheidsraad kinkhoestvaccinatie ook aan voor iedere zwangere vrouw tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap en dit bij elke zwangerschap, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg.

  Op die manier maakt de aanstaande moeder antistoffen tegen kinkhoest aan, die ze via de placenta doorgeeft aan het ongeboren kind. Zo is de baby vanaf de geboorte beschermd in afwachting dat hij of zij zelf antistoffen tegen kinkhoest aanmaakt door de vaccinaties.

  Vanaf 1 juli 2014 stelt de Vlaamse overheid combinatievaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest gratis ter beschikking om zwangere vrouwen te vaccineren en om een herhalingsinenting toe te dienen aan volwassenen.

  Als de vaccinatie niet tijdens de zwangerschap wordt gegeven, wordt ze zo snel mogelijk na de bevalling toegediend als onderdeel van de cocoonstrategie.

  In geval de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap werd ingeënt of deze inenting onmiddellijk na de bevalling gepland is, blijft ‘cocoonvaccinatie’ voor partner en andere adolescenten en volwassenen die met de baby in contact komen zeker aanbevolen. Deze ‘cocoonvaccinatie’ wordt best uitgevoerd een paar weken voor de bevalling.

  Een apart vaccin alleen tegen kinkhoest is niet beschikbaar in België. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatievaccin. Dit combinatievaccin beschermt niet alleen tegen kinkhoest maar tegelijk ook tegen tetanus (klem) en difterie (kroep).

  Er zijn geen contra-indicaties voor de toediening van het vaccin, tenzij je een aangetoonde allergie voor het vaccin hebt vertoond.

  Lees meer over vaccinatie

 • Onderzoek wees uit dat vaccineren geen verhoogd risico is voor het ontstaan van allergie of astma. Kinderen die allergisch reageren op kippeneiwit mogen de vaccins krijgen die opgenomen zijn in het aanbevolen schema, waaronder ook het mazelen-bof-rodehond-vaccin.