Burkina Faso - Ray of Hope

Wie kan adopteren?
Kandidaat-adoptieouders die:
 • Minstens 5 jaar gehuwd zijn (heterokoppels);
 • Minstens 15 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind;
 • Minstens 25 jaar oud zijn, één van beide kandidaten moet minimaal 30 jaar oud zijn;
 • Openstaan voor een kindje tussen 1 en 4 jaar of ouder

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Weeskinderen
 • Vondelingen
 • Kinderen afgestaan door verwanten: kinderen die geboren zijn uit een incestueuze of buitenechtelijke relatie of kinderen van moeders met een psychisch probleem. De Burkinese cultuur aanvaardt geen buitenechtelijke of incestueuze kinderen; deze kinderen zijn ‘geboren in schande’. De moeder of de vader van deze kinderen moeten het kind afstaan als ze zelf terug in hun eigen familiekring willen opgenomen worden. Daarnaast worden moeders met psychische problemen gezien als moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Deze kinderen worden vaak afgestaan.

Procedure
 1. Samenstelling van het ouderdossier dat verzonden wordt naar het Ministère de l’Action Sociale, Direction de la Protection de l’Enfant et de l’Adolescent via de contactpersoon.
 2. De CA Burkina Faso onderzoekt het dossier van de KA
 3. Secretaris-Generaal van het Ministerie ondertekent een ontvangstmelding waarin KA op de hoogte worden gesteld van het feit dat er gevolg werd gegeven aan hun aanvraag. Deze brieven worden bezorgd aan contactpersoon van de adoptiedienst.
 4. De CA (het DPEA) wijst een kind toe aan de KA. Hiervoor maken ze een brief op met de voorstelling van het kind. Een sociaal en medisch rapport worden bezorgd aan Ray of Hope.
 5. Voorstel wordt besproken in het interdisciplinair team van Ray of Hope. Matching wordt overgemaakt aan het VCA.
 6. Na akkoord van het VCA worden de KA op de hoogte gebracht.
 7. Aanvaarding van het kind door KA. 
 8. De DPEA verklaart zich akkoord met het voortzetten van de procedure in wat een APP wordt genoemd (= Accord à la Poursuite de la Procédure). Ook de geboorteakte wordt hierbij gevoegd.
 9. Het kinddossier wordt door de advocaat van Ray of Hope neergelegd op de rechtbank van de verblijfplaats van het kind.
 10. DPEA stelt brief op dat dossier van het kind doorgestuurd mag worden naar de rechtbank van de plaats waar het kind verblijft. Dit dossier wordt door de DPEA samengesteld en omvat de documenten die door de rechtbank worden vereist. Dan neemt DPEA contact op met advocaat of een vertegenwoordiger ter plaatse. Die ziet het na en legt het neer op de rechtbank.
 11. Na ontvangst door de rechtbank contacteert de advocaat een notaris om de notariële akte op te stellen. D.i. een akte waarbij de adoptanten, DPEA en weeshuis zich ertoe verbinden de adoptie te laten doorgaan. DPEA controleert akte en gaat na of kind wel werd voorgesteld door DPEA. 
 12. Tussen datum ondertekenen van de akte en uitspreken van het vonnis laten de overheden een termijn van drie maanden.
 13. Hearing op de rechtbank. Hier worden alle partijen gehoord en moeten ze hun akkoord met de adoptie geven. KA geven volmacht aan advocaat/contactpersoon van ROH en worden door hem vertegenwoordigd op de rechtbank. Als de rechter tot een positief vonnis besluit, resulteert dit in een goedkeuring voor de adoptie, een finaal adoptievonnis.
 14. Advocaat haalt afschrift van het adoptievonnis op. Zo kan hij nieuwe geboorteakte van het kind en een paspoort opstellen.
 15. Een kopij van het vonnis wordt overgemaakt aan de DPEA. Na controle worden daar vervolgens twee documenten opgesteld: een gelijkvormigheid- of conformiteitsattest (een document dat aantoont dat de normale procedures zijn gevolgd) en een toelating voor het kind om het land met de adoptieouders te verlaten.
 16. Eén maand na het vonnis haalt de advocaat het attest van afwezigheid van beroep op. Dit wordt afgeleverd door de rechtbank.
 17. Alle documenten worden aan de Federale Centrale Autoriteit voor Adoptie in België doorgegeven. De FCA controleert deze documenten en schrijft een voorlopige erkenning van de adoptie uit. Met deze erkenning kan de Belgische ambassade in Burkina Faso een visum voor het kind uitschrijven.
 18. De ouders blijven tussen 10 en 14 dagen in Burkina Faso. Tijdens hun afreis moeten ze enkele dingen in orde brengen zoals o.a. het visum van het kindje, DPA bezoeken om een document te ondertekenen. Daarnaast geven ze er een document af dat bewijst dat het kind het weeshuis verlaten heeft.

Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Burkina Faso met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

1940 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 2 extra rapporten en rapporten tot leeftijd van 18 jaar)

+/-1605 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

200 euro

Totaal kosten in België

6745 euro


Kosten in Burkina Faso

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

/

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

3000 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

2500 euro

Donaties, projectbijdragen, …

/

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

600 euro

Totaal kosten in Burkina Faso

6100 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2012

2

2013

-

2014

2

2015

-

2016

1

2017

2

2018

1