De Filipijnen - FIAC-Horizon

Wie kan adopteren?
 • Heterokoppels, minimum 3 jaar gehuwd of minimum 1 jaar gehuwd en aantoonbaar samenwonend gedurende twee jaar voorafgaand aan het huwelijk
 • De kandidaat-adoptieouders mogen niet meer dan 2 echtscheidingen achter de rug hebben
 • Alleenstaande vrouwen kunnen kinderen van minimum 9 jaar oud adopteren
 • Kandidaat-adoptieouders moeten minimum 27 jaar zijn en moeten minstens 16 jaar en maximum 45 jaar ouder zijn dan adoptiekind
 • Voor kinderen van 0 - 2 jaar mogen adoptieouders maximum 43 jaar zijn op het moment van de matching
 • Er moet minimaal 2 jaar leeftijdsverschil zijn tussen het adoptiekind en het jongste kind in het gezin. Kandidaat-adoptieouders die een biologisch of adoptiekind kregen, moeten minimaal 2 jaar als verzorgings- en hechtingsperiode in acht nemen vooraleer een Filipijns kind in hun gezin op te nemen.
 • Kinderloze echtparen krijgen in het algemeen prioriteit boven kandidaat-adoptanten met kinderen, de noden van het adoptiekind staan hier centraal. ICAB stelt geen limiet voor wat betreft het aantal kinderen in het gezin. KA met meerdere kinderen worden met zorg beoordeeld naar hun motivatie om te adopteren, hun beroepsbezigheden, hun financiële toestand en huisvesting wordt bevraagd, hoe zij zorg dragen voor elk van hun kinderen en onder meer ook hoe zij van plan zijn om te zullen zorgen voor nog een kind in hun gezin.
 • Gelovig zijn (is geen wettelijke voorwaarde); kandidaat-adoptieouders moeten deel uitmaken van een kerkgemeenschap en een referentiebrief kunnen voorleggen van een priester/dominee die hen tenminste 5 jaar kent.
 • Kandidaat-adoptieouders met één van volgende aandoeningen worden niet aanvaard: Diabetes Mellitus, BMI >35, kanker, grote transplantatie (nier, hart, long, lever), pacemaker, beroerte, hartaanval, multiple sclerose of een andere degeneratieve spieraandoening, auto-immuunziekte, blindheid, doofheid, rolstoelgebonden, hepatitis C, psychiatrische afwijkingen/aandoeningen, stemmingswisselingen/grote depressieve aandoeningen, angstaandoeningen, verslavingen, seksuele afwijkingen/aandoeningen. 
 • Kandidaat-adoptieouders hebben minimaal een middelbare schooldiploma
 • Kandidaat-adoptieouders hebben een minimaal jaarinkomen van US $ 40,000 (geldt ook voor alleenstaande KA)

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
Het gaat zowel om vondelingen en verlaten kinderen als om kinderen die afgestaan worden door biologische ouder(s)/verwanten. De Filipijnen zijn daarnaast ook op zoek naar ouders voor special needs kinderen en siblings.
Procedure
 1. De adoptiedienst stuurt het dossier van de kandidaat-adoptieouders naar Parenting Foundation in De Filipijnen, een erkende NGO gevolmachtigd door de overheid om adopties te begeleiden.
 2. Parenting Foundation dient het dossier in bij ICAB (intercountry Adoption Board), de bevoegde autoriteit.
 3. ICAB bestudeert het dossier en na aanvaarding komen de kandidaat-adoptieouders op de wachtlijst terecht.
 4. Maatschappelijk assistenten, die de te adopteren kinderen goed kennen, stellen een toewijzing voor. Het adoptiecomité van ICAB bevestigt de toewijzing en stuurt het kinddossier en toewijzing naar de adoptiedienst.
 5. Het Interdisciplinair Team van de dienst bespreekt en aanvaardt het dossier en de VCA keurt de toewijzing goed.
 6. Adoptieouders worden uitgenodigd op de dienst en verklaren zich akkoord met de kindtoewijzing.
 7. Bij aanvaarding wordt een reisvoorbereiding gestart in samenwerking met Parenting Foundation die de documenten van het kind in orde brengt.
 8. Kandidaat-adoptanten worden door Parenting Foundation begeleid en opgevangen ter plaatse.
 9. De procedure tot volle adoptie gebeurt in België. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België.
 10. In de eerste 6 maanden na aankomst moeten er drie follow-uprapporten bezorgd worden aan De Filipijnen.

Kosten 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in De Filipijnen met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

3130 à 3460 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 1 extra rapporten)

565 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, opmaak bijkomende rapporten,…)

1630 euro

Totaal kosten in België

8325 à 8655 euro


Kosten in De Filipijnen

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

/

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

5700 USD

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

2250 USD

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

/

Totaal kosten in De Filipijnen

7950 USD (= +/- 7000 euro)


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2013

3

2014

7

2015

7

2016

5

2017

6

2018

4