Kazachstan - zelfstandige adoptie

Bevoegde Centrale Autoriteit: 

Children Rights Protection Committee
Ministry of Education and Science
010000, Republic of Kazakhstan
ASTANA CITY
Orynbor Street 8
Government House
11th Entrance
939, 941 Rooms
Tel: + 10 (7172) 742343 / 742154 / 742341 / 742033


Wetgeving
Je kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA. Je moet ook aan de Belgische wetgeving voldoen.

Kinderen in Kazachstan

Levensomstandigheden in tehuizen in Kazachstan blijven een belangrijk aandachtspunt. Uit een studie van UNICEF (2012) bleek dat er een hoge geweldsindicatie is in de publieke opvangmogelijkheden voor kinderen. 

Kazachstan geeft in zijn nieuwe wetgeving voorrang aan het familiemodel. Artikel 116 en 118 uit de Family Code stellen dat plaatsing in een tehuis secundair is aan plaatsing in een familie (via adoptie), pleegzorg of voogdij. Positief punt voor International Social Service is de speciale aandacht die de overheid heeft voor kinderen met een beperking.

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie
Kinderen uit Kazachstan kunnen enkel interlandelijk geadopteerd worden als ze niet geadopteerd kunnen worden door familieleden of burgers van Kazachstan. Interlandelijke adoptie is enkel toegestaan door burgers uit landen die minstens evenveel verbintenissen zijn aangegaan op het vlak van bescherming van kinderrechten. (artikel 84 punt 4 Family Code)

Kinderen kunnen enkel geadopteerd worden als:
 • ze jonger zijn dan 18 jaar en hun geboorte geregistreerd werd volgens de wetten van Kazachstan (artikel 84 punt 1. Family Code);
 • één of beide ouders:
  • gestorven zijn;
  • afstand gedaan hebben van hun kind;
  • uit de ouderlijke macht ontzet zijn;
  • akkoord voor de adoptie hebben gegeven;
  • onbekwaam, afwezig of gestorven zijn verklaard door de rechtbank
  • onbekend zijn.
(artikel 84 punt 2 Family Code)
Kinderen vanaf 10 jaar moeten instemmen met hun adoptie. Dit gebeurt in de rechtbank waar de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers bij zijn. (artikel 95 Family Code)
Broers en zussen kunnen niet geadopteerd worden door verschillende KA, tenzij adoptie in het hoger belang van de kinderen is en ze niet bij elkaar wonen en niet samen zijn opgevoed. (artikel 90 punt 2 Family Code)


Voorwaarden kandidaat-adoptanten (Kandidaat-adoptanten moeten ook aan de Belgische wetgeving voldoen)
 • Kandidaat-adoptieouders moeten ouder zijn dan 18 jaar. Er moet een leeftijdsverschil zijn van minimaal 16 jaar en maximaal 45 jaar met de geadopteerde. De rechtbank kan hiervan afstappen. Dit leeftijdsverschil is niet vereist bij stiefouderadoptie. 
 • Enkel gehuwde heteroseksuele koppels en alleenstaande vrouwen kunnen adopteren. 
 • De kandidaat-adoptanten mogen geen ziekte hebben die op de lijst van de overheid van Kazachstan staat noch mogen ze psychologische problemen hebben. 
 • Kandidaat-adoptieouders moeten voldoende inkomsten hebben om een minimum levensstandaard voor de geadopteerde te kunnen garanderen. Ze mogen geen strafblad hebben en moeten beschikken over een permanente verblijfplaats.
 • Er mag geen vorige adoptiebeslissing zijn die nietig verklaard werd op basis van een fout van de kandidaat-adoptanten en ze mogen niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn. Ze mogen ook niet niet onbekwaam verklaard zijn of getrouwd zijn met iemand die onbekwaam verklaard is.
  (artikel 91 en 92 Family Code)

Procedure
 • De kandidaat-adoptant dient een dossier in bij de competente overheid in Kazachstan. Dit dossier bevat:
  • bewijs van hun inkomsten
  • geschreven aanmelding voor de adoptie
  • huwelijksakte
  • medisch rapport waarin ook informatie staat over de psychologische gezondheid van de kandidaat-adoptant en waaruit moet blijken dat de kandidaat-adoptant niet verslaafd is aan drugs of drank
  • uittreksel uit het strafregister 
  • een psychosociaal dossier over het karakter en de persoonlijkheid van de kandidaat-adoptant
= artikel 85 punt 3 Family Code
De lijst van de nodige documenten staat op de officiële website van het Comité voor de bescherming van de rechten van het kind (www.bala-kkk.kz). 
 • Als het ouderdossier aanvaard wordt en wanneer de kandidaat-adoptant het toegewezen kind aanvaarden, moeten zij gedurende minimum 4 weken een band opbouwen met het kind in Kazachstan
= artikel 85 punt 3 Family Code
 • Kandidaat-adoptanten dienen een aanvraag in bij de rechtbank. Tijdens de zitting dienen beide kandidaat-adoptanten aanwezig te zijn, net als de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit in Kazachstan en de procureur. Behandeling aanvraag verloopt, zoals vermeld in de code of civil procedure van Kazachstan (13/07/1999).
= artikel 87 punt 1 Family Code
Afhankelijk van de beslissing van de rechter kunnen of moeten ook de vertegenwoordigers van het geaccrediteerde agentschap of de biologische ouders aanwezig zijn tijdens de zitting.

4. Registratie van de adoptie gebeurt in de regionale registratiekantoren waar de adoptie werd uitgesproken.
= artikel 249 Family Code
Zolang het vonnis tot adoptie niet uitgesproken is, kunnen de natuurlijk ouders hun toestemming intrekken. Toestemming van de natuurlijke ouders is niet vereist als ze werden beroofd van hun ouderlijke rechten erkend of juridisch handelingsonbekwaam werden verklaard, of als ze geen interesse in het kind hadden gedurende het jaar voorafgaand aan de adoptie.

Na de adoptie
De kandidaat-adoptant bezorgt de ambassade van Kazachstan in België een follow-up rapport 

 • 1 om de 6 maand gedurende de eerste drie jaar 
 • nadien 1 per jaar totdat het kind 18 wordt
Het geadopteerde kind mag tot het 18 jaar oud is de Kazachse nationaliteit niet verliezen. Normaalgezien is dubbele nationaliteit niet toegestaan in Kazachstan.  

Overwegingen

Voor het onderzoek heeft het VCA zich gebaseerd op informatie verkregen via de International Social Service (verder ISS genoemd), de Belgische ambassade en de Centrale Autoriteit in Kazachstan. 

Kazachstan ratificeerde het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van Den Haag op 01/11/2010 (verder het Haags Adoptieverdrag genoemd). In de Kazachse adoptiewet werden garanties ingebouwd zodat interlandelijke adoptie enkel wordt toegestaan als dit in het hoogste belang is van het kind en als alle andere mogelijkheden voor het kind zijn onderzocht.

Deze wet stelt ook dat enkel kinderen die wettelijk adoptabel zijn, onderwerp kunnen zijn van interlandelijke adoptie. De biologische ouders zullen moeten toestemmen in de adoptie. De ouders van het kind zullen een afstandsverklaring moeten doen, voor de notaris of via de rechtbank opdat het kind adoptabel wordt. 

Kinderen uit Kazachstan kunnen enkel interlandelijk geadopteerd worden als ze niet geadopteerd kunnen worden door familieleden of burgers van Kazachstan. Interlandelijke adoptie is enkel toegestaan door burgers uit landen die minstens evenveel verbintenissen zijn aangegaan op het vlak van bescherming van kinderrechten.

De Kazachse autoriteit bevestigde dat zij een kinddossier zullen bezorgen aan het VCA en dat de adoptie ter plaatse pas zal worden verdergezet na onze goedkeuring.

Beoordeling VCA
Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit Kazachstan heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. 
Kanaalonderzoek 09/2013: Het kanaalonderzoek werd goedgekeurd voor een intrafamiliale adoptie omdat de principes van adoptabiliteit en subsidiariteit worden gewaarborgd door de nieuwe Kazachse wetgeving en omdat een procedure conform met de Belgische wetgeving kon worden overeengekomen met de Kazachse overheid.