Polen - Het Kleine Mirakel

Polen is momenteel opgeschort. Enkel voor mensen met een contract wordt voorlopig verder bemiddeld, maar er worden geen nieuwe contracten meer afgesloten.

Wie kan adopteren?
 • Alleenstaande vrouwen.
 • Heteroseksuele koppels die minstens drie jaar gehuwd zijn of gehuwd zijn en kunnen aantonen dat zij al 3 jaar samenwoonden voor het huwelijk.
 • Leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het adoptiekind mag maximaal 40 jaar zijn.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Kinderen waarvan de ouders of de voogd toestemming hebben gegeven
 • Kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn
Kinderen komen pas in aanmerking voor een interlandelijke adoptie als er geen gezinnen gevonden worden in Polen zelf. Daardoor zijn de kinderen die worden voorgesteld aan Vlaamse gezinnen: 
 • Jonge kinderen met medische problemen of kleine operabele handicaps 
 • Oudere kindjes (+ 5 jaar)
 • Siblings (2 of meerdere kinderen uit één gezin) 
De meeste Poolse kinderen blijken een ontwikkelingsachterstand te hebben, die nooit geheel zal verdwijnen. Druk gedrag en concentratiestoornissen komen ook geregeld voor bij kinderen uit Polen.

Procedure
 • De adoptiedienst krijgt vanuit de adoptiecentra in Polen kindvoorstellen.
 • De adoptiedienst gaat na of ze voor deze kinderen geschikte ouders op hun wachtlijst hebben en zoja, dan motiveren zij de toewijzing aan de VCA.
 • Na goedkeuring van de toewijzing door de VCA, worden de kandidaat-adoptieouders uitgenodigd om het kindvoorstel te krijgen.
 • Na aanvaarding van de kandidaat-adoptieouders en na goedkeuring door het adoptiecentrum in Polen, worden de ouders uitgenodigd voor een eerste ontmoeting in de regio met hun adoptiekindje(s). Ouders verblijven hiervoor 3 tot 5 dagen in de regio waar het kind verblijft.
 • Er wordt een adoptieaanvraag ingediend bij de rechtbank in Polen.
 • De rechter bepaalt hoeveel weken er verplicht bezoek zal zijn (2 tot 4 weken) en legt de datum van de adoptiezitting vast.
 • De adoptieouders reizen voor een tweede keer naar de regio, ze kunnen ter plaatse blijven tot afronding van de adoptieprocedure (totaal 7 tot 9 weken) of na de bindingsperiode terugkeren en dan een derde keer afreizen om het kindje op te halen.
 • Er moet gedurende drie jaar na de adoptie een followup-rapport worden bezorgd aan Polen.

Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Polen met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

1800 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 1 extra rapporten)

565 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

500 euro

Totaal kosten in België

5865 euro


Kosten in Polen

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

+/- 600 euro (afhankelijk van de regio)

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

591 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

4000 euro

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

1000 euro

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

/

Totaal kosten in Polen

+/- 6191 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen periode

2008

4

2009

2

2010

-

2011

12

2012

10

2013

-

2014

12

2015

10

2016

8

2017

4

2018

-