Togo - Ray of Hope

Wie kan adopteren?
 • Gehuwde heteroseksuele koppels
 • Minstens één adoptieouder moet ouder zijn dan 30 jaar 
 • Alleenstaanden vrouwen ouder dan 30 jaar mogen een aanvraag tot adoptie indienen

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
De centrale autoriteit in Togo (CNAET) vraagt om ouders te zoeken voor kinderen tot 6 of 7 jaar. Het gaat voornamelijk om kinderen alleen, sporadisch komen siblings ook voor. Het is niet mogelijk om je enkel kandidaat te stellen voor een adoptie van een sibling. 

Procedure

Administratieve procedure
 • De kandidaat-adoptanten verzamelen de nodige documenten om hun dossier samen te stellen. Dit dossier wordt bezorgd aan CNAET.
 • CNAET beslist of het dossier aanvaard wordt. Deze beslissing wordt gemotiveerd en is gebaseerd op de kwalificaties die nodig zijn om te adopteren volgens de Togolese ‘code de l’enfant’.
 • CNAET maakt een kindvoorstel op en bezorgt dit aan ROH, die het kindvoorstel bespreekt en ter goedkeuring voorlegt aan VCA. 
 • De kandidaat-adoptanten worden gecontacteerd met het kindvoorstel en zij worden uitgenodigd om het kind te aanvaarden. In geval van niet akkoord moet dit zeer grondig gemotiveerd worden. Op basis van deze motivatie kan blijken of er al dan niet een tweede voorstel wordt geformuleerd.
 • Indien de kandidaat-adoptanten het kind aanvaarden stellen zij een schriftelijke aanvaarding op voor het voorgestelde kind. Dit wordt via de ereconsul aan CNAET bezorgd. 
Gerechtelijke procedure
 • Het dossier wordt ingediend bij de sociale dienst van de rechtbank, die het attest van verlatenverklaring, van de adoptie en de geboorteakte opmaakt. 
 • De rechtbank beslist over de verlatenverklaring en de adoptie.
 • De sociale dienst maakt het dossier over aan CNAET die het conformiteitsattest kan opmaken dat wordt voorgelegd aan de minister van sociale zaken.

Afronding van de procedure
 • De minister ondertekent het conformiteitsattest, dit document verklaart dat de adoptie volgens de regels van het Haagse Verdrag is verlopen.
 • De adoptanten worden door CNAET uitgenodigd om hun toegewezen kindje op te halen. Dit kan gebeuren nadat FCA de voorlopige erkenning inzake adoptie heeft uitgesproken. 
 • De adoptanten moeten 3 à 4 weken ter plaatste blijven met het kind. De eerste twee weken moeten ze het kind in het weeshuis leren kennen, de derde week mogen ze het kind komen halen, maar moeten het ’s avonds terugbrengen naar het weeshuis, de vierde week mag het bij de kandidaten in het hotel blijven. Intussen zijn alle documenten in orde gebracht en kunnen ze afreizen naar België. Deze vierde week kan eventueel met een paar dagen ingekort worden.
 • Er wordt door de ereconsul een laisser passer afgeleverd om het kind naar België te laten komen. 
 • De adoptanten verkrijgen de definitieve erkenning (volle adoptie) van FCA na thuiskomst met het kind. Hierna volgt de Belgische procedure tot inschrijving in de gemeente.
De Centrale Autoriteit vraagt opvolgingsrapporten tot de leeftijd van 18 jaar.

Kostprijs
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in het (land van herkomst) met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Forfait nazorg

(omvat huisbezoeken, opvolgingsrapporten)

890 euro

Vertaalkosten kinddossier

200 euro

Wordt verrekend op basis van facturen

Vertaalkosten ouderdossier

2200 euro

Wordt verrekend op basis van facturen

Legalisaties Ministerie Buitenlandse Zaken

40 euro

Legalisaties op de ambassade

30 euro

Totaal

6160 euro


Kosten in Togo voor 1 kind

Administratieve: registratie en studie van het ouderdossier door CNAET

540.000 FCA

Gerechtelijke procedure

40.000 FCFA

Onderhoudskosten voor het kind bij toewijzing

600.000 FCFA

Werkingskosten

700 euro

Procedurekosten

300 euro

Overhead

400 euro

Totaal

1.180.000 FCFA + 1400 euroAantal plaatsingen de afgelopen jaren

2013

-

2014

1

2015

-

2016

2

2017

-

2018

-