Verenigde Staten - zelfstandige adoptie

Bevoegde Centrale Autoriteit: 

US Central Authority for Intercountry Adoptions
2201 C. Street, N.W.
Washington, DC 20520-2818
Tel: +1 (202) 736-9089

Contactpersonen: Ms Beth Payne, Director of Children’s issues

Samenwerking ter plaatse
Family Resource Center (FRC)
5828 N. Clark Street
Chicago, IL 60 660
Tel +1 773 334 23 00
Fax +1 773 334 82 28


Wetgeving
Je kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA. Opgelet! Je moet ook aan de Belgische wetgeving voldoen.

Kinderen in de Verenigde Staten
Adolescent birth rate: 34,2 geboortes per 1000 meisjes tussen 15-19 jaar. Ter vergelijking: België 10,8 per 1000 meisjes tussen 15-19 jaar, Verenigd Koninkrijk 25,1. 

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie
Toestemming voor adoptie is nodig van volgende personen (Cons. Stat. Ch. 750 § 50/8(b):
 • De moeder: ten vroegste 72 uur na de geboorte (Comp. Stat. Ch. 750 § 50/9)
 • De vader mag ‘Surrender of Consent’ tekenen voor geboorte van het kind. Deze kan ingetrokken worden tot  72 uur na de geboorte. Als er geen toestemming werd gegeven voor de geboorte dan kan de vader ten vroegste 72 uur na de geboorte een ‘Surrender of Consent’ ondertekenen. De toestemming is enkel verreist als de vader:
  • Getrouwd was met de moeder op het moment van de geboorte van het kind of getrouwd was met de moeder 300 dagen voor de geboorte. 
  • De vader is via erkenning of via adoptie.
  • Openlijk leefde met het kind, de biologische moeder of beide en zich zag als de biologische vader 
  • Wanneer hij moeite deed om financieel een deel van de geboortekosten te dragen en financiële tussenkomst voorziet in opvoeding. 
  • Op regelmatige basis contact heeft met het kind. 
  • Zich tijdig bij de rechtbank registreerde met ‘putative father registry’. Vermeende vader: wanneer de geboortemoeder het kind voor adoptie wil plaatsen dient de vermeende vader stappen te zetten om als legale vader te worden aanzien als hij niet akkoord gaat met de adoptie. Vermeende vaders dienen zich te registeren voordat kind 30 dagen oud is, kan ook al bij ongeboren kind. Indien vermeende vader zich pas 30 dagen of meer na de geboorte zich registreert kan de rechtbank beslissen dat de ouderlijke rechten voorbij zijn en kan het kind permanent geplaatst worden voor adoptie zonder de toestemming van de vermeende vader.
 • Wettelijke voogd van het kind als er geen ouder is.
 • Een agentschap als het kind is overgedragen tot adoptie aan dit agentschap
 • Ieder ander persoon of agentschap dat ‘legal custody’ over een kind heeft via een court order, indien de ouderlijke rechten zijn beëindigd. 
 • Het kind als hij/zij 14 jaar of ouder is. Enkel wanneer het kind mentaal geretardeerd of in nood is van een mentale behandeling dient de rechtbank hier geen rekening mee te houden. (Comp. Stat. Ch. 750 § 50/12)
De toestemming wordt gegeven door: 
 • Indiening van afstandsdocument door ouder van het kind. 
 • Het geven van de toestemming tegenover een (vertegenwoordiger) van een agentschap. 
In de wetgeving worden er formulieren opgenomen die gebruikt kunnen worden. 

Toestemming tot adoptie, ook wanneer gegeven door een minderjarige, is onherroepelijk behalve wanneer de toestemming werd bekomen via fraude of dwang. 12 maanden na de toestemming tot adoptie kan geen enkele actie ondernomen worden om toestemming te herroepen, ook ingeval van fraude of dwang. Toestemming van een minderjarige zal niet vernietigbaar zijn omwille van de minderjarigheid. (Comp. Stat. Ch. 750 §§ 50/11; 50/9)

Situaties waarin ouderlijke toestemming niet nodig is (Comp. Stat. Ch. 750 § 50/8(a)):
Als de rechtbank vaststelt dat:
 • Men een ongeschikt persoon is;
 • Men niet de biologische vader van het kind is;
 • Er afstand gedaan is van de ouderlijke rechten over het kind;
 • Als men vader van het kind is ten gevolge van een crimineel seksueel misbruik of aanval; 
 • Er geen toestemming van vader nodig is. Dit is het geval wanneer:
  • de vader familie is van de moeder van het kind is en de moeder jonger is dan 18 jaar op het ogenblik van de conceptie. 
  • de vader minstens 5 jaar ouder is dan de moeder en de moeder jonger was dan 17 op het moment van de conceptie. De toestemming van de vader is wel nodig als de moeder en vader vrijwillig de vaderlijke afstamming erkennen door te trouwen of als de vader het kind erkent. 
De geboortemoeder en -vader (die recht heeft om toestemming te geven) kunnen het kind plaatsen bij een specifieke persoon (750 ILCS 50/4.1). Alle andere plaatsingen moeten gedaan worden door:
 • The Department of Children and Family Services
 • Ieder agentschap met een licentie verkregen door het departement
Voorwaarden kandidaat-adoptanten (Kandidaat-adoptanten moeten ook aan de Belgische wetgeving voldoen)
 • Leeftijd: minimaal 21 jaar oud. Uit mailverkeer met FRC blijkt dat zij in de praktijk geen kandidaten jonger dan 25 jaar aanvaarden, dit onder meer omwille van financiële ruimte die de KA moeten hebben.
 • Burgerlijke staat: Alleenstaanden en gehuwden, ongeacht hun seksuele overtuiging. (Citation: 750 ILCS 50/2)
 • Andere:
  • Gedurende 6 maanden gedomicilieerd zijn in Illinois. Dit is niet nodig wanneer er via een adoptiedienst wordt gewerkt. 
  • Er zijn geen specifieke inkomensvereisten maar het moet wel duidelijk zijn dat de adoptanten de zorg voor een kind financieel aan kunnen. FRC geeft aan slechts heel zelden nood te hebben aan kandidaat-adoptanten die interlandelijk wensen te adopteren uit de VS. Dit omdat er zoveel binnenlandse adoptie is.

Procedure

Opstart
KA dienen via VCA een aanvraag in bij FRC. 

Matching 
Wanneer geboortemoeder voor de geboorte nadenkt over adoptie krijgt ze hiervoor begeleiding van een social worker van FRC. Ze krijgt informatie over de implicaties van adoptie en dat dit het doorsnijden van de banden betekent. 

 • Indien de geboortemoeder tijdens de zwangerschap en na begeleiding zegt een adoptie voor haar kind te willen bekijkt FRC voor de geboorte van het kind welke mogelijke ouderparen een match zouden zijn voor het kind. Er wordt onder andere gekeken naar openheid naar origine en naar middelengebruik tijdens de zwangerschap. 
 • Van ieder ouderdossier wordt een ‘familieboek’ gemaakt, met hierin een voorstelling van zijn gezin, familie, vriendin, leven waarin het kind zal terecht komen. Er worden 6-25 matchende familieboeken aan de geboortemoeder gegeven en met haar overlopen. Dit zowel van families binnen als buiten de US.
 • Wanneer de geboortemoeder voor een familie buiten de US kiest wordt hier nog verder op ingegaan in de begeleiding en zal ze ook een document tekenen (wanneer ze afstand doet) waarin ze zegt dat ze ermee akkoord gaat dat haar kind buiten de US zal worden geadopteerd. 
 • Geboorteouder(s) kiest aan de hand van familieboeken een mogelijke familie. 
 • FRC verwittigt VCA dat er een mogelijk match is (indien die er is voor de geboorte van het kind). VCA krijgt historiek van geboorteouder(s), kopie van medisch rapport. 
 • Na voorlopig akkoord van VCA en de KA kan er een Skype-gesprek gebeuren tussen geboorteouder(s) (begeleidt door iemand van FRC) en de KA. Op dit moment is nog niks definitief, zowel geboorteouder(s) als de KA kunnen zonder consequenties aangeven dat ze hier niet mee verder willen. Als geboorteouder(s) en KA aangeven door te willen gaan is dit ook nog niet definitief, dit niet tot de surrenders of consent zijn getekend. 
 • Na de geboorte van het kind en nadat de biologische ouder(s) hun toestemming tot adoptie hebben gegeven (ten vroegste 72u na de geboorte), bezorgt FRC aan VCA een «article 16 letter», de studie over de achtergrond van het kind, documenten van hospitaal over bevalling als medische gegevens. 
 • Moeders verlaten hospitaal vaak binnen de 24u in de VS. Kind gaat naar tijdelijk pleeggezin, FRC heeft een aantal gezinnen die voor de kinderen zorgen. 
 • Na goedkeuring van VCA en na aanvaarding van de KA kunnen zij naar de VS reizen voor de plaatsing van het kind. 
 • De KA vertrekken nadat VCA het kindvoorstel goedkeurde en ze dit zelf aanvaard hebben. KA komen aan in Illinois en kunnen naar het tijdelijke gezin hun kind ontmoeten, dit onder begeleiding van iemand van FRC. 
Procedure voor rechtbank
 • Procedure om kind te adopteren wordt gestart met indienen van een verzoekschrift binnen de 30 dagen nadat het kind vrij is gekomen voor adoptie. Wanneer het later dan 30 dagen wordt ingediend dient er aangetoond te worden dat dit buiten de wil van de adoptanten lag. (750 ILCS50/5) (750 ILCS 50/13) (from Ch. 40, par. 1516) Sec. 13. De adoption attorney van FRC dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Dit doet hij ongeveer 5 dagen na de plaatsing van het kind bij de adoptanten. Er wordt een afspraak gemaakt op de rechtbank waar de attorney en adoptanten aanwezig zijn. Rechtbank doet uitspraak to “enter an Interim order of adoption”. Dit geeft voogdij over het kind aan de ouders gedurende de adoptieprocedure. Op basis hiervan moeten wij akkoord geven dat kind naar België kan komen, wel nog met een Amerikaans paspoort.
 • Om de 6 weken dient er een nazorgrapport verzonden te worden, dit 4 keer. 
 • Na 6 maanden evalueert FRC de plaatsing, maakt hiervan een rapport. Dit gaat naar de rechtbank. 
 • Na 6 maanden kan de adoption attorney verzoek tot volle adoptie doen aan de rechtbank. Adoption attorney geeft ook een advies aan de rechtbank over zijn inschatting. Rechtbank spreekt na deze zitting volle adoptie uit. Adoptanten noch het kind dienen tijdens deze uitspraak aanwezig te zijn.

Na de adoptie
Na plaatsing moeten er 4 nazorgrapporten bezorgd worden, 1 om de zes weken. Het gaat om een volle adoptie.

Overwegingen
Voor ons onderzoek van het kanaal FRC hebben we ons voornamelijk gebaseerd op informatie verkregen van de kandidaat-adoptieouders, de Federale Centrale Autoriteit, contact dat we zelf hadden met Mevr. Turner via mail en Skype en de wetgeving op het vlak van adoptie van de VS en Illinois.

Adoptabiliteit zowel juridisch als sociaalpsychologisch
De voorwaarden die door de wetgeving van Illinois worden gesteld komen grotendeels overeen met de voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek maar niet wat betreft de termijn voor toestemming van afstand. De geboortemoeder in Illinois kan vanaf 72 uur na de geboorte haar toestemming geven, deze is niet herroepbaar. Dit is kort in vergelijking met de wettelijke voorwaarden van het Burgerlijk wetboek. FRC voorziet een grondige begeleiding van geboortemoeders, we vertrouwen hiervoor dan ook op de deskundige begeleiding van FRC. FRC zal een verslag van de begeleiding van de geboortemoeder meesturen bij de kindtoewijzing, op deze manier heeft het VCA een beter zicht op de beslissing tot afstand van de geboortemoeder. 
De adoptieprocedure via FRC gaat via begeleiding na of de adoptiekinderen nog plaatsbaar zijn in een gezin. 

Subsidiariteit 
Als een geboortemoeder, die vrijwillig voor adoptie kiest, Amerikaanse families heeft overwogen, maar haar voorkeur uitgaat naar een buitenlandse familie wordt er geoordeeld dat voldaan is aan de voorwaarde om te zoeken naar Amerikaanse families. De rechters onderzoeken dit in elk geval apart. 
De VS interpreteert artikel 4 van het Haags Adoptieverdrag (subsidiariteitsbeginsel) anders dan de meeste andere verdragsstaten. Deze interpretatie is mogelijk op basis van artikel 4, dit artikel zegt immers dat de CA van het herkomstland bepaalt “after possibilities for placement of the child within the state of origin have been given due consideration, that an intercountry adoption is in the child’s best interests”. Dit wil niet zeggen dat interlandelijke adoptie alleen mogelijk is als er geen enkele mogelijkheid tot plaatsing is van het kind in een familie in het herkomstland (zie ook de guide to good practice, No.1).
De te volgen procedure in Illinois is niet strijdig met het principe van subsidiariteit. 

Toepasselijke wetgeving wordt nageleefd door alle actoren en er wordt gehandeld in het belang van het kind 
De beschreven procedure voldoet aan onze wetgeving. Uit contact met FRC blijkt dat er een pre-matching kan plaatsvinden voor de geboorte van het kind. Dit wordt eerst aan VCA ter goedkeuring voorgelegd. FRC geeft aan dat deze matching nog geen consequenties inhoudt. Het is volgens FRC af te raden om de bevalling bij te wonen maar dit is niet onmogelijk voor hen. Het is niet mogelijk dat kandidaat-adoptanten bij de bevalling aanwezig zijn en voor de definitieve afstand van geboorteouder(s) en ontvangst kindtoewijzing afreizen en contact hebben met geboortemoeder en kind. Daarom zal de afreis naar de VS pas mogelijk zijn nadat VCA de definitieve matching goedkeurde. Afreis is pas mogelijk na de definitieve kindtoewijzing, dit om de keuzevrijheid van de moeder niet uit te hollen. Door pas na de definitieve afstand af te reizen zorgt dit ervoor dat de geboortemoeder meer vrijheid heeft om eventueel op haar beslissing terug te komen. 
Het belang van het kind wordt in de beschreven procedure steeds afgewogen in de te nemen beslissingen. Er is een professionele matching, die rekening houdend met de geboortemoeder en met het profiel van de kandidaat-adoptanten. 
Ook tijdens de uitspraak van de adoptie, minimaal 6 maanden na de plaatsing van het kind in het gezin wordt gekeken naar het belang van het kind.  

Financiële transparantie 
Alle kosten worden betaald via FRC. De kosten zijn transparant. De kandidaat-adoptieouders dienen een gedetailleerd kostenoverzicht bij te houden en dit overzicht op het einde van de procedure te bezorgen aan het VCA.

Beoordeling VCA
Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit de Verenigde Staten (Illionois) heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. 
Kanaalonderzoek 01/2015: Het kanaalonderzoek werd goedgekeurd: zie overwegingen.