Adoptie

Veelgestelde vragen en antwoorden over adoptie.

 • Je kan zowel een minderjarige als een meerderjarige adopteren.  

  Het Haags adoptieverdrag is echter enkel van toepassing op minderjarigen en er is dus geen interlandelijke overbrenging voorzien voor een meerderjarige. Een meerderjarige met verblijfplaats in het buitenland kan dus geen visum krijgen in het kader van een interlandelijke adoptie om de adoptieprocedure hier in België verder te zetten. De adoptie van een meerderjarige dient dus ofwel in België plaats te vinden, ofwel in het buitenland, waarna men deze buitenlandse adoptie eventueel ter erkenning kan voorleggen. 

  Bij een adoptie van een meerderjarige zijn de regels van het wetboek internationaal privaatrecht van toepassing, niet die van het Haags adoptieverdrag. Wij hebben bijgevolg geen bevoegdheid om tussen te komen bij adopties van meerderjarigen. Meer info over deze wetgeving vind je terug in het wetboek van het internationaal privaatrecht

  Voor een adoptie van een meerderjarige dien je alleszins 15 jaar ouder te zijn dan de geadopteerde. 

  Belangrijk is ook om te kijken of je in het land van herkomst ook in aanmerkingen komt om te adopteren. Hiervoor neem je best contact op met de centrale of bevoegde autoriteit inzake adoptie van het herkomstland

  Heb je toch nog meer vragen hierover? Neem dan gerust contact op met onze Federale Centrale Autoriteit inzake Adoptie (FOD Justitie). 

 • Bij de Familierechtbank is het mogelijk om inleidende procedurestukken (verzoekschriften), stukkenbundels, conclusies en begeleidende brieven neer te leggen via e-Deposit.

  BELANGRIJKE INFO

  • ALLE documenten moeten in pdf-formaat opgeladen worden!
  • Bij het neerleggen van een verzoekschrift dient er een bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand betaald worden.
   • Het rekeningnummer per rechtbank vindt u in dit overzicht.
   • Je doet dit best op voorhand, zo kan je bij het neerleggen van het verzoekschrift al een betalingsbewijs (in pdf-formaat) toevoegen aan het verzoekschrift. 
   • Vergeten? Geen nood. Je krijgt achteraf nog een vraag tot betaling toegestuurd van de FOD Financiën via ‘Mijn Burgerprofiel’, E-box, Doccle, etc. maar daar gaat dan weer wat extra tijd over.
  • Een voorbeeldverzoekschrift kan je hier downloaden. Je dient dit dus nog aan te passen zodat dit correct is voor jouw specifieke situatie.
  • Achteraan het verzoekschrift staat een lijstje met toe te voegen bijlagen. De meesten kunnen eenvoudig online aangevraagd worden via Mijn Burgerprofiel.


  NEERLEGGING STAP VOOR STAP
  Je kan je bij ‘e-Deposit’ aanmelden via e-ID (identiteitskaart + kaartlezer), Itsme, tokenkaart, …
  Je krijgt dan een aantal zaken die u moet selecteren.

  • categorie: kies 'documenten in zaak'
  • hoedanigheid: kies 'burger'
  • actie: 'documenten neerleggen'
  • Klik op 'volgende'
   • Type instantie: kies 'rechtbank van eerste aanleg'
   • Locatie (en afdeling) van de instantie: selecteer de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor jouw woonplaats
   • Rol/systeemnummer: geef '1970/70/B' in. Dit is een rolnummer voor het opstarten van een nieuw dossier.
   • Neerleggen van een: kies 'brief'. In de toekomst zou er mogelijk een aparte optie 'verzoekschrift' moeten bijkomen, maar voorlopig mag er dus de optie 'brief' gebruikt worden.
   • Klik op 'naar neerlegging'
    • Klik op 'bladeren' en kies de bestanden.
    • Klik op 'bevestigen'

  Je kan deze info ook nalezen op deze pagina van de FOD Justitie.

 • Je bent doorgestroomd voor interlandelijke adoptie, maar overweegt om nu toch voor een binnenlandse adoptie te gaan? Dit kan, maar er zijn wel enkele zaken waar je rekening mee dient te houden bij heroriëntatie naar binnenlandse adoptie.

  Bij de binnenlandse adoptiedienst, Adoptiehuis, telt de datum waarop je je aanmeldt bij hen als de datum die je volgorde op hun wachtlijst zal bepalen. Je meldt je aan bij hen via e-mail met een scan van je geschiktheidsvonnis. De dag dat je die e-mail stuurt, telt als aanmeldingsdatum. Vanaf aanmelding bij Adoptiehuis, duurt het ruim een jaar tot het moment waarop effectief een bemiddelingsovereenkomst bij Adoptiehuis ondertekend kan worden (dit is het moment waarop effectief een plaats op de wachtlijst voor binnenlandse adoptie wordt toegekend). De gemiddelde wachttijd op een kindtoewijzing vanaf het tekenen van een bemiddelingsovereenkomst bij Adoptiehuis ligt op dit moment (maart 2023) op 2 jaar en 4 maanden.

  Voor sommige kandidaat adoptieouders is het mogelijk nog te vroeg om zich aan te melden bij Adoptiehuis. De wachttijd om te kunnen starten met de voorbereiding is gemakkelijk 4 tot 5 keer langer dan bij kandidaten die doorstromen voor interlandelijke adoptie. Op dit moment staan kandidaten met een aanmeldingsdatum (bij VCA, aan het begin van de procedure) vanaf het tweede kwartaal van 2018 nog steeds op de wachtlijst van het instroombeheer. Zij moeten dus nog de volledige geschiktheidsprocedure doorlopen. Onder geschiktheidsprocedure verstaan wij de tijdsspanne tussen de betaling voor de voorbereiding en de uitspraak van het geschiktheidsvonnis. Deze duurt vandaag (laatste update: 21 december 2023), op basis van de geschiktheidsvonnissen van de afgelopen 6 maanden, 2 jaar.

  Voor gezinnen die willen heroriënteren naar binnenlandse adoptie zal gekeken worden op welke datum zij normaal zouden zijn ingestroomd op volgorde van aanmelding bij VCA (dit zijn jaarlijks de eerste 30 actieve plaatsen op de wachtlijst van het instroombeheer). Vanaf die datum zal dan de uitgerekende gemiddelde duur van de geschiktheidsproecedure aan worden opgeteld. De uitgerekende datum is de datum dat dit gezin zich ten vroegste kan aanmelden bij Adoptiehuis.

  Voor koppels met een aanmeldingsdatum bij VCA na het tweede kwartaal van 2018 is het op dit moment zelfs nog niet mogelijk om de berekening te maken. Dit kan pas op het moment dat kandidaten met een gelijkaardige datum van aanmelding zijn doorgestroomd.

  Deze manier van werken kwam er na klachten van koppels die werden voorbijgestoken door kandidaat-adoptieouders die (al dan niet gericht) waren doorgestroomd voor interlandelijke adoptie en kinderen met special needs. Meer hierover kan je lezen in de rapporten van de Vlaamse Ombudsdienst “Ontelbare jaren een kind verwachten – 26/01/2021)” en “Binnenlandse adoptie: de grens van het perspectief – 26/01/2022

  Het is nog te vroeg voor mij om me aan te melden bij Adoptiehuis. Wat betekent dit concreet voor mijn procedure?
  Dit is afhankelijk van de fase van de procedure waarin je nu zit.

  Je bent doorgestroomd, maar hebt de voorbereiding zelf nog niet gevolgd:

  • We raden je aan om niet door te gaan met de voorbereiding tot wanneer kandidaten met een gelijkaardige aanmeldingsdatum mogen doorstromen. Je komt dan terug op de wachtlijst voor het instroombeheer te staan.
  • Als je al betaald hebt, maar nog niet definitief bent ingeschreven in de voorbereiding, dan heb je tot zes maanden na de betaling de tijd om een terugbetaling te vragen.

  Je hebt de voorbereiding gevolgd, maar nog geen verzoekschrift tot geschiktheidsverklaring neergelegd bij de familierechtbank:

  • Je neemt best contact op met VCA. Afhankelijk van je datum van aanmelding kan het volstaan om het neerleggen van het verzoekschrift nog wat uit te stellen.

  Je hebt de voorbereiding gevolgd en het maatschappelijk onderzoek doorlopen.

  • Neem contact op met de griffie van de familierechtbank en vraag of er een mogelijkheid is om de zitting voor de uitspraak van je geschiktheidsvonnis naar een latere datum te verplaatsen.

  Je hebt een geldig geschiktheidsvonnis.

  • Een geschiktheidsvonnis is vier jaar geldig en kan enkel verlengd worden als er een bemiddelingsovereenkomst is getekend met een adoptiedienst.
  • Als je te lang moet wachten tot wanneer je een bemiddelingsovereenkomst kan tekenen met Adoptiehuis, bestaat de kans dat je geschiktheidsvonnis vervalt. In dat geval moet je een groot stuk van de geschiktheidsprocedure opnieuw doorlopen.
 • Een special needs kind is de Engelse term voor een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat dan om een kindje dat door zijn specifieke situatie extra zorgen zal nodig hebben. In Vlaanderen onderscheiden we 5 categorieën. Het gaat om kinderen:

  • ouder dan 6 jaar;
  • met een medische problematiek;
  • met een extra belastende achtergrond of met gedragsproblemen;
  • met ontwikkelingsstoornissen;
  • dat samen met één of meerdere broers/zussen wordt geadopteerd (siblingadoptie).

  Andere landen kunnen 'special needs' kinderen anders definiëren.

  Ieder adoptiekind heeft specifieke behoeften. Bij kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften is op voorhand al duidelijk dat het kindje extra ondersteuning zal nodig hebben. Sommige landen van herkomst zoeken enkel nog ouders voor kinderen die deze extra zorg nodig zullen hebben, omdat ze voor de andere kinderen oplossingen in eigen land vinden.

  Als adoptieouder kan je in het kindprofiel aangeven of je open staat voor een adoptie van een kindje met een (vooraf gekende) specifieke ondersteuningsbehoefte of niet. Je doet deze keuze na grondig geïnformeerd te zijn in de voorbereiding bij Steunpunt Adoptie en bij de adoptiedienst. Je kan dit ook enkel doen als je als gezin voldoende draagkracht hebt om dit aan te kunnen. Doordat je op voorhand informatie hebt over de specifieke noden van het kindje, kan je je zeer specifiek voorbereiden hierop.

  Als je beslist dat je niet kan openstaan voor een dergelijk adoptie, heb je nog geen 100% zekerheid dat jouw adoptiekindje gezond zal zijn. De adoptiedienst zal dan een kindje toewijzen dat op het moment van toewijzing, op basis van de beschikbare informatie, voldoet aan je vooraf bepaalde kindprofiel. In sommige landen kunnen bepaalde ziektes niet vastgesteld worden door het gebrek aan expertise. Soms zijn de kinderen ook nog te jong om bepaalde problemen vast te stellen of ontwikkelen de kinderen later bijkomende problemen.

 • Ja, iedereen moet wachten op instroombeheer voordat de procedure kan opgestart worden. Er is alleen een uitzondering voor intrafamiliale adopties.

  Voor een tweede adoptie moet je de voorbereiding niet opnieuw volgen maar je krijgt pas een attest van voorbereiding als je mee kan doorstromen naar de volgende fase van de procedure. Dit moet op deze manier gebeuren omdat de wachttijd bij de adoptiediensten anders te hoog zal blijven.

  De keuze om zelfstandig of via een dienst te adopteren, kan je maar maken na het bekomen van een geschiktheidsvonnis. Het instroombeheer heeft betrekking op de periode ervoor.

  • Adoptie is een zeer ingrijpende jeugdbeschermingsmaatregel. Door een adoptie wordt de wettelijke band met de biologische ouders en eventuele broers/zussen definitief doorbroken, en wordt het kind definitief het wettelijke kind van de adoptieouder(s).

  • Bij een interlandelijke adoptie betekent dit niet alleen een scheiding van het gezin maar ook een scheiding van de omgeving, het land, de cultuur. Dit betekent dat een adoptie uit het buitenland (ook bij familie) enkel kan als het gebeurt in het belang van het kind.

  Dit belang van het kind wordt bekeken vanuit twee principes: adoptabiliteit en subsidiariteit.

  1. Adoptabiliteit betekent dat iedereen die zijn toestemming moet geven (meestal de ouders of voogd en het kind indien het gaat om een ouder kind), deze toestemming volledig geïnformeerd geeft en volledig vrij. De toestemming van de ouders kan dus enkel aanvaard worden als zij volledig ingelicht zijn over het feit dat hun kind na de adoptie wettelijk niet langer hun kind zal zijn en definitief naar het buitenland zal gaan (ook al wordt er mogelijk nog bezoek verwacht). Er mag ook geen enkele (financiële of andere) compensatie gegeven worden om de toestemming te verkrijgen.

  2. Subsidiariteit betekent dat men altijd de minst ingrijpende maatregel neemt. Interlandelijke adoptie is de laatste, meest ingrijpende maatregel. Bij een intrafamiliale adoptie geldt dit principe van subsidiariteit ook. Er moet eerst gekeken worden of het kind niet bij zijn ouders en eventuele broers of zussen kan blijven (bv. door financiële ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, dan moet er eerst gezocht worden naar een oplossing binnen de familie in het land zelf zodat het kind niet weggehaald moet worden uit zijn land. Pas als er geen familieleden zijn ter plaatse die de opvang van het kind kunnen verzorgen, kan een adoptie door familieleden in het buitenland overwogen worden.

  Armoede is dus nooit een voldoende reden om tot de meest ingrijpende maatregel van interlandelijke adoptie over te gaan.

  Onder Adopteerbare kinderen vind je meer informatie over deze principes. 

 • België legt weinig wettelijke voorwaarden op om te kunnen adopteren. Dit betekent dat voor België iedereen ouder dan 25 jaar en geschikt is verklaard om te adopteren, kan adopteren, ongeacht de gezinssamenstelling. Voor de herkomstlanden ligt dit anders. De meeste herkomstlanden geven de voorkeur aan gehuwde heteroseksuele koppels (soms zelfs met een minimaal aantal jaren huwelijk). Dit betekent dat er voor holebikoppels, alleenstaande en samenwonende (hetero of andere) koppels minder mogelijkheden zijn.

  • Je kan als adoptieouder een aantal voorkeuren opgeven. Het land van herkomst moet je kiezen en hierdoor kies je al vaak voor een bepaald kindprofiel. Sommige landen zoeken bijvoorbeeld enkel ouders voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (special needs).
  • Bij de adoptiedienst kan je daarnaast een aantal voorkeuren opgeven en grenzen stellen, bijvoorbeeld over de leeftijd van het kind. 
  • Op basis van het gezinsrapport wordt er een ‘matching’ gedaan. Er wordt, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met bepaalde voorkeuren.
  • Er wordt wel enige flexibiliteit gevraagd. Een voorkeur kan nooit een eis zijn. Een kind weigeren op basis van geslacht of etniciteit wordt niet aanvaard.
  • Het is op voorhand nooit 100% zeker of het kindje dat je wordt toegewezen gezond zal zijn. De adoptiedienst zal je bij toewijzing altijd alle beschikbare informatie geven over de gezondheid van het kind. In sommige landen is deze informatie zeer beperkt, bij andere zeer uitgebreid en gedetailleerd. Zelfs als het kindje bij toewijzing gezond lijkt, dan nog kunnen er achteraf problemen opduiken. Bepaalde ziektes kunnen niet vastgesteld worden in het herkomstland door een gebrek aan expertise of omdat de kinderen nog te jong zijn. Andere problemen ontwikkelen zich pas op latere leeftijd (zoals bv. leerstoornissen). Je kan ook beslissen om een kindje te adopteren dat een vooraf gekend medisch probleem heeft.
  • Ja. Je kan vragen aan de familierechtbank om geschikt verklaard te worden voor meer dan 1 kindje. Tijdens het maatschappelijk onderzoek wordt dan nagegaan of je gezin hiervoor voldoende draagkracht heeft.
  • Broertjes en/of zusjes worden niet gescheiden, maar worden geplaatst in gezinnen die meerdere kinderen tegelijk willen en kunnen adopteren.
  • Het adopteren van meerdere kinderen tegelijk vraagt heel wat van adoptieouders. Dergelijke siblingadoptie biedt kansen aan deze kinderen maar er zijn ook extra risico’s aan verbonden. Het is van belang om je hierover grondig te informeren voordat je de keuze maakt voor de adoptie van meerdere kinderen tegelijk.
  • Ja, maar het wordt afgeraden om effectief te starten met de voorbereiding terwijl de fertiliteitsbehandelingen bezig zijn.
  • Hoewel het begrijpelijk is dat je je, omwille van de wachttijden, zo snel mogelijk wil aanmelden om te adopteren, het blijkt uit ervaring dat het erg moeilijk is om beide intensieve en emotioneel belastende procedures te combineren.
  • De psychische en fysieke belasting van een medische behandeling maakt het moeilijk om zich in te stellen op de komst van een adoptiekind.
  • Een kinderwens is belangrijk bij het starten van een adoptieprocedure. Een adoptie kan echter pas succesvol worden als toekomstige adoptieouders alle ruimte kunnen maken voor het toekomstige adoptiekind. De ongewenste (biologische) kinderloosheid werd dus best al door het gezin aanvaard voor de komst van een adoptiekind.
  • Iedereen die in België woont (ongeacht de nationaliteit) en een kind wil adopteren uit het buitenland moet eerst in België geschikt verklaard worden, voordat er in het buitenland stappen gezet worden. Dit is ook zo voor intrafamiliale adopties. Sommige herkomstlanden spreken zo’n adopties wel uit zonder dat de procedure eerst in België is gevolgd maar deze adopties kunnen niet erkend worden onder de Belgische wet. Hierdoor kunnen deze kinderen niet naar België komen.
  • Het is dus zeer belangrijk om eerst het Vlaams Centrum voor Adoptie te contacteren zodat je de Belgische procedure kan afronden. Deze procedure bestaat uit een voorbereiding, een maatschappelijk onderzoek, een geschiktheidsvonnis voor de familierechter en een kanaalonderzoek waarin o.a. gezocht wordt naar een manier om de adoptie voor beide landen wettelijk te laten verlopen. Zowel het land van herkomst als België moeten akkoord gaan met de adoptie voordat de adoptie wordt uitgesproken.
  • Na de adoptie-uitspraak in het buitenland, moet een erkenning aangevraagd worden bij de Federale Centrale Autoriteit. Pas als de beslissing erkend is, kan het kind naar België komen.
  Twijfels of vragen?

  Heb je nog vragen, aarzel niet om het VCA te contacteren, we proberen je zoveel mogelijk te helpen in jouw specifieke situatie.

 • Dit wordt in het eerste kwartaal van elk jaar beslist. Ieder jaar mogen er minimaal 30 kandidaat-adoptieouders starten. Bijkomende kandidaten hangen af van:

  • Het aantal kinderen dat de afgelopen twee jaar is aangekomen.
  • Het gemiddeld percentage kandidaat-adoptanten dat de voorbije jaren de procedure niet afrondde met een geschiktheidsvonnis.
  • Evoluties in de landen van herkomst.

  De nood aan kandidaat-adoptiegezinnen bij de interlandelijke adoptiediensten is doorgaans groot. Wie aangeeft open te staan voor interlandelijke adoptie of beiden (interlandelijke adoptie én binnenlandse adoptie), stroomt nagenoeg onmiddellijk door. Met doorstromen bedoelen we dat je kan starten met de voorbereidingscursus of de geschiktheidsprocedure (in geval van een volgende adoptieprocedure waarbij je de voorbereidingscursus niet meer opnieuw dient te volgen, ontvang je een duplicaat van je attest van voorbereiding en kan je onmiddellijk een verzoekschrift tot geschiktheidsverklaring neerleggen bij de familierechtbank).

  De nood aan kandidaat-adoptiegezinnen bij de binnenlandse adoptiedienst is juist zeer klein. Adoptiehuis heeft daarom meestal genoeg kandidaat-adoptieouders met de eerste 30 die jaarlijks mogen doorstromen. Op dit moment wacht je ongeveer 5 jaar voor je kan doorstromen voor een binnenlandse adoptie.

  Ben je doorgestroomd voor interlandelijke adoptie, maar beslis je om alsnog te heroriënteren naar een binnenlandse adoptie
  Lees dan zeker deze veelgestelde vraag, want dit kan bepaalde consequenties hebben voor je lopende procedure.

 • Buitenlandse adoptie

  De procedure bestaat uit een geschiktheidsprocedure in België en de adoptieprocedure in het buitenland.

  • De eerste fase van de geschiktheidsprocedure is de voorbereiding, een infosessie en de voorbereidingssessies. Voor de infosessie ontvang je een uitnodiging binnen 3 maanden na aanmelding. Voor de voorbereidingssessies hangt de wachttijd af van het aantal kandidaat-adoptieouders dat kan starten (zie ook instroombeheer). 
  • Na het betalen voor de voorbereiding duurt het ook ongeveer 3 maanden voor de cursus effectief start.
  • Na de voorbereiding beveelt de familierechter een maatschappelijk onderzoek. Hoe lang het duurt voor deze opdracht wordt gegeven, is afhankelijk van rechtbank tot rechtbank.
  • Vanaf de uitspraak van het tussenvonnis (die de opdracht tot maatschappelijk onderzoek beveelt) moet je rekenen op een wachttijd van ongeveer een jaar voor de gesprekken van het maatschappelijk onderzoek effectief zullen starten.
  • De ganse geschiktheidsprocedure (van betaling voorbereiding tot de uitspraak van het geschiktheidsvonnis) duurt momenteel gemiddeld 2,5 jaar.

  De wachttijd bij de adoptiedienst hangt sterk af van land tot land. Sommige landen hebben nog weinig nood aan adoptieouders waardoor het lang kan duren voor een kind geplaatst wordt. In andere landen zijn de voorwaarden voor adoptieouders zo streng dat er maar weinig mensen in aanmerking komen en hierdoor kan de wachttijd voor die landen korter zijn. De adoptiediensten hebben dit niet zelf in de hand.

  Het kindprofiel is ook bepalend voor de wachttijd. De wachttijd voor een jong gezond kindje zal mogelijk heel wat langer zijn dan de wachttijd voor een kindje dat een vooraf vastgestelde specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Een dergelijke adoptie vraagt natuurlijk ook meer van adoptieouders. 

   

  Binnenlandse adoptie

  Er worden jaarlijks ongeveer 20 kinderen afgestaan voor adoptie. Er stellen zich jaarlijks 150 tot 200 mensen kandidaat voor binnenlandse adoptie.

  Lees de activiteitenverslagen van het Vlaams Centrum voor Adoptie voor meer cijfermateriaal.

  • Hoewel bij een volle adoptie alle wettelijke banden met de oorspronkelijke familie zijn verbroken, blijft de geboortefamilie aanwezig in het adoptiegezin. De geboortefamilie is de derde partij in de adoptiedriehoek en het is belangrijk dat zij een plaats krijgt in het leven van het adoptiekind. Ze is namelijk onlosmakelijk verbonden met de identiteit van de geadopteerde.
  • Het is van groot belang dat adoptiekinderen in hun adoptiegezin en daarbuiten in alle openheid over hun verleden kunnen praten en vragen mogen en kunnen stellen. Zo kunnen ze hun adoptie mee een plaats geven.
  • De adoptie zal invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van adoptiekinderen. Hun identiteit zal mee bepaald worden door hun verleden, de erkenning van hun biologische afkomst en de realiteit van hun adoptie.
  • De adoptieouder kan het kind het best steunen en helpen door de geboorte-ouders/familie te erkennen als oorsprong van zijn bestaan en zijn afkomst te respecteren.
  • Als interlandelijke geadopteerde (uit het buitenland) kan je in eerste instantie inzage vragen in je adoptiedossier bij het VCA. Als het VCA je dossier heeft, dan wordt je uitgenodigd. Heeft het VCA nog geen dossier dan stellen we alles in het werk om dit dossier te verkrijgen. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden.
  • Ben je binnenlands geadopteerd, dan kan je inzage vragen in je dossier bij de adoptiedienst die de adoptie regelde. Is deze onbekend of bestaat hij niet langer, dan kan je je vraag ook stellen aan het VCA.
  • Wil je (psychosociale) begeleiding bij je zoektocht dan kan je terecht bij verschillende erkende diensten. Als geadopteerde kan je steeds terecht bij de adoptiedienst die voor je adoptie bemiddelde. Daarnaast kan je ook terecht bij Steunpunt Adoptie, het zoekregister en Road to Roots bij de adoptiedienst FIAC.
  • Hier vind je meer informatie over hoe je inzage kan vragen en hier adressen van de erkende diensten.
  • Neen, dit kan niet. Een minderjarige die op de vlucht is, heeft vaak nog ouders of andere familieleden in het herkomstland die door de omstandigheden in het herkomstland niet snel gevonden kunnen worden. Hierdoor is er geen zicht op hun toestemming voor de adoptie en hun eventuele wil om later terug zelf voor het kind te kunnen zorgen.
  • Kinderen in conflict- en/of rampgebieden raken vaak gescheiden van hun ouders of familie door de chaos die er heerst. Ze komen op verschillende plaatsen terecht en vaak duurt het jaren voor ze elkaar terugvinden. Adopties organiseren in dergelijke omstandigheden is onverantwoord. Eerst moeten alle kinderen de kans krijgen om teruggevonden te worden door hun ouders, grootouders, zussen, broers, tantes ...
  • De moeilijke situaties van (minderjarige) vluchtelingen zorgt ervoor dat er geen garanties kunnen zijn over hun adoptabiliteit. Bovendien kan er onvoldoende geëvalueerd worden of er andere (minder ingrijpende) oplossingen mogelijk zijn.
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft, in samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen en enkele andere partners, het project Geef de wereld een thuis opgestart. Hierin werken zij aan de opvang van erkende vluchtelingen met een verblijfsstatuut in gastgezinnen. Gastgezinnen kunnen zich kandidaat stellen als pleeggezin via Pleegzorg Vlaanderen.