Illustratie bij zwangerschap en geboorte, op het werk

Bescherming op het werk

Bij wet verboden werkzaamheden en werkomstandigheden:

 • blootstelling aan lawaai
 • hoge temperaturen
 • scheikundige stoffen
 • mechanische trillingen
 • gevaar voor besmetting
 • dragen van zware lasten gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap
 • ...

De bedrijfsarts stelt vast of een bepaalde arbeid gevaarlijk is. Is dat zo, moet de werkgever, de werkneemster een ander werk in de onderneming geven.

Is ander werk in de onderneming onmogelijk, dan heeft ze recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ten laste van het ziekenfonds (profylactisch verlof). Om dit te verkrijgen heeft het ziekenfonds een bewijs van arbeidsongeschiktheid nodig van de bedrijfsarts en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat het onmogelijk is om de werkneemster ander werk te geven binnen de onderneming.


Vergoeding

De werkneemster die recht heft op profylactisch verlof heeft recht op een daguitkering van 78,237% van het gemiddeld dagloon.


Risico-evaluatie
In elk bedrijf waar vrouwen werken, moet een risico-evaluatie gebeuren (zelfs als er geen zwangere werkneemsters zijn). Concreet zal in elk individueel geval risicovolle arbeid beoordeeld moeten worden en zal de werkgever maatregelen moeten treffen. Deze risico-evaluatie gebeurt in samenwerking met een bedrijfsarts en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De resultaten van deze evaluatie en de te nemen algemene maatregelen worden dan meegedeeld aan het personeel.

Deze maatregelen kunnen zijn:

 • tijdelijke aanpassing van arbeidsomstandigheden of –tijden
 • aanpassing van de arbeid zelf (overplaatsing)
 • tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst (of vrijstelling in geval van statutaire aanstelling)

Na de risicoperiode loopt de tewerkstelling gewoon voort.


Nachtarbeid en overwerk

 • Zwangere vrouwen en moeders tijdens de borstvoedingsperiode kunnen niet verplicht worden tot nachtarbeid (tussen 20 en 6 uur).
  Dit geldt voor de zwangere vrouwen gedurende 8 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Dit kan uitgebreid worden tot andere periodes tijdens de zwangerschap of tot maximum 4 weken na de zwangerschapsrust. Een medisch attest is nodig.
 • Een werkneemster kan tijdelijk overgeplaatst worden naar de dagploeg of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan tijdelijk geschorst worden. Deze bescherming geldt zodra de werkgever van haar toestand op de hoogte gebracht is.
 • Zwangere vrouwen mogen geen overwerk presteren, d.w.z. niet langer werken dan 9 uur per dag of 40 uur per week, of boven de grens van wekelijkse arbeidsduur, vastgesteld bij CAO voor sector of onderneming. In elk geval mag de arbeidsduur nooit meer dan 11 uur per dag en nooit meer dan 50 uur per week bedragen (bijvoorbeeld in geval van arbeid in opeenvolgende ploegen en overwerk). Indien je hierover vragen hebt, stel je deze best aan je werkgever of vakbond. 

Zwangerschapsonderzoek
Zwangere werkneemsters mogen afwezig zijn voor zwangerschapsonderzoek als dit buiten de werkuren onmogelijk is. De werkgever moet hiervan vooraf verwittigd worden en achteraf een medisch attest krijgen.

Wat je zeker moet weten ...

Beschermd tegen ontslag tijdens je zwangerschap? Informatie over verschillende verlofstelsels, moederschapsrust, borstvoedingsverlof, ... Wanneer je startbedrag van het Groeipakket aanvragen? Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? ...